1. Käesolev Haagise rendileping (edaspidi Leping) on Rentniku kinnituse järel (kui Rentnik on tutvunud renditingimustega ja jätkab broneerimist ja tellimuse esitamist) pooltele kohustuslik juriidiline dokument, milles on sätestatud Rendileandja ja Rentniku õigused ja kohustused, haagise kättesaamise ja tagastamise tingimused, rentimise eest tasumise kord, poolte vastutus ja muud rentimisega seotud sätted.
 2. Leping Rentniku ja Rendileandja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Rentnik klõpsab pärast broneeringu tegemist „Esita tellimus“.
 3. TREILERRENT.EE ei kohustu Rentnikku eraldi teatama enda nõusolekust sõlmida leping. Loetakse, et TREILERRENT.EE kinnitab tellimuse, kui haagisele on olnud võimalik teha broneering ja esitada tellimus.
 4. Käesolev Leping sõlmitud EASYFIX OÜ, registrikood 12179122 (edaspidi Rendileandja) ja Rentniku vahel. Leping annab Rentnikule lepingu objektiks oleva Haagise kasutamise õiguse lepingus määratud ajavahemikul arvestades Lepingu tingimusi, Haagise ettenähtud otstarvet ning valmistajatehase ja Rendileandja poolt määratud nõudmisi.
 5. Rentnik vastutab täielikult registreerimisvormis märgitud andmete õigsuse eest. Kui Rentnik ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, siis Rendileandja ei vastuta selle tõttu tekkinud tagajärgede eest.
 6. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud renditavate haagiste omadustest, tehnilisest seisundist, vajalike juhtimisõiguste olemasolust, haagiste kasutamist puudutavatest juhenditest, eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hinnakirjast. Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Haagist, selle kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele. Rentnik kohustub haagisel kättesaamisel esinevatest puudustest Rendileandjat teavitama kohe pärast haagise kättesaamist. Hilisemalt avastatud puudused loetakse tekkinuks haagise Rentniku valduses olemise ajal.
 7. Rentnik tasub haagise rendi eest kas ülekandega või sularahas.
 8. Kui Rendileandjal ei ole võimalik Rentnikule tema soovitud haagist mistahes oluliste asjaolude tõttu välja rentida, peab ta Rentnikule pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase haagise. Kui Rentnik keeldub analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnaste omadustega haagise vastuvõtmisest, peab Rendileandja tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul Rentnikule tagastama.
 9. Rentnikul ei ole lubatud ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta anda Haagist allrendile ega kasutamiseks kolmandatele isikutele. Rentnikul on keelatud kasutada Haagist ebaseaduslikuks tegevuseks ning Rendileandja ei vastuta mingil moel selle rikkumisest tuleneva võimaliku vastutuse ja kohustuse üle.
 10. Rentnikul ei ole lubatud rikkuda Haagisega heakorda ja liikluseeskirju, vedada Haagise tehnilises passis näidatud massist raskemat kaubakogust, teostada Haagisele hooldust, seadmete ümberehitust, paigaldust ja asendusi, kasutada Haagist seda kahjustavates või muudes ekstreemtingimustes. Rentnik on kohustatud hoolitsema Haagise eest heaperemehelikult.
 11. Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Haagise säilimise eest kuni Haagise tagastamiseni Rendileandjale. Rentnik kannab ka Haagise juhusliku hävimise ja kahjustumise riski. Haagise hävinemine, kaotsiminek või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel või tema poolt mittekontrollitavatel asjaoludel ei vähenda ega välista Rentniku vastutust.
 12. Rentnik vastutab mistahes võimalike kahjude või kahjuhüvitamise nõuete eest, mis tulenevad või mis on seotud Haagise purunemise, kasutamise, kasutamise võimatusega või mille on Rentnik põhjustanud Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele.
 13. Juhul kui Haagisel ilmneb mõni rike või kahjustus, on Rentnik kohustatud tegema kõik endast oleneva, et vältida lisakahjude teket Haagisele ja/või kolmandatele osapooltele. Kulutused, mis tuleb teha Haagise kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja mis tekkisid ajal, kui Haagis oli Rentniku valduses, kannab Rentnik.
 14. Haagise, või selle osade varguse, ärandamise, vandalismi või röövimise korral ning Haagise sattumisel liiklusõnnetusse tuleb juhtum koheselt registreerida politseis ning esitada Rendileandjale kirjalik seletus toimunu kohta 1 tööpäeva jooksul.
 15. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses Haagise purunemise ja/või mistahes rikke tõttu.
 16. Rendipäeva kestvus on kuni 24 tundi. Rentnik on kohustatud Haagise tagastama lepingus määratud ajal ja kohas. Haagise rendile andmise ja tagastamise koht on Vaela tee 57, Kiili vald, Harjumaa 75401. Kui Haagis tagastatakse kokkulepitud ajast hiljem, tasub Rentnik iga ületatud tunni eest kuni 6€, kuid mitte rohkem kui 30€ ööpäevas. Renditasu ei vähendata Haagise tagastamisel enne rendiaja lõppemist. Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on Lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi. Hilinenud tagastamise korral järgmisele kliendile tekitatud kahju hüvitab rentnik, kas haagise hilinenult tagastas.
 17. Rendileandjal on õigus tagastatud Haagis üle vaadata kuni 7(seitsme) kalendripäeva jooksul ja seoses avastatud kahjudega esitada Rentnikule pretensioon 14(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Haagise tagastamisest. Juhul, kui Haagis ei ole tagastamisel komplektne, või üleandmisele samaväärses seisundis, kohustub Rentnik tasuma kogu tekitatud kahju vastavalt varuosade ja remonttööde hindadele. Kui antud Haagist ei ole võimalik taastada, kohustub Rentnik Rendileandjale tasuma samasuguse uueväärse Haagise hinna. Rentnik on kohustaud hüvitama Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud mistahes kahju täies ulatuses. Rentniku süül tekkinud kahjude, Haagise varguse, vigastuste jms lahendamisele kulunud aja eest tasub Rentnik Rendileandjale kahjutasu summas 30€ ööpäevas Haagise eest. Kahjutasu arvestatakse iga remondis oldud päeva eest või kuni Rendileandjaga kokkuleppe saavutamiseni.
 18. Rentnik kohustub hoolitsema Haagisega kaasas käiva lisavarustuse eest heaperemehelikult. Haagisega kaasas olevad koormarihmad tuleb tagastada kokku rullitult, vastasel juhul on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 5€ ühe rihma kohta. Purunenud või kaotatud rihma(de) korral on kahjutasu ühe rihma kohta 15€. Kaasas oleva haagisepistiku ülemineku purunemisel või kaotamisel on kahjutasu 20€. Rehvi, või velje (k.a varurehvi) purunemisel või kaotamisel kohustub rentnik tasuma kahjutasu 150€ ühe rehvi kohta. Vintsivända purunemise, või kaotamise korral kohustub rentnik tasuma kahjutasu 60€.
 19. Rendileandja vabastatakse mis tahes vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et Rentnik ei ole vaatamata Rendileandja soovitustele ja oma kohustustele tutvunud käesoleva Lepinguga, ehkki tal on olnud selleks võimalus.
 20. Käesolevast lepingust tuleneda võivaid vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad Rendileandja ja Rentnik omavahel läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
 21. Rendilepingu täitmisel tõendavad Rentnik ja Rendileandja allkirjadega, et Rentnik on täielikult ja nõuetekohaselt tasunud Lepingu maksed ning Lepingu täitmise suhtes Rendileandja ja Rentnik vastastikuseid pretensioone ei oma.
 22. Kõik haagised on varustatud GPS seadmega.